Leaders in the university

Name Post
Qinming Wu Chairman
Feimin Shen President
Bingqin Chen Party Secretary, Vice President
Jianping Huang Executive Vice President
Guoli Xu Deputy Party Secretary, Vice President
Zuqiang Ji The Assistant to the President, The Chairman of the Trade Union
Qinhong Wu The Assistant to the President
Xinxing Wu The Assistant to the Chairman