Leaders in the university

Name

Post

Qinming Wu

Honorary Chairman

XinxingWu

Chairman of the Board

Ming Xu

President

Jianping Huang

ExecutivePrincipal

Bingqin Chen

Secretaryof the Party Committee,Vice-Principal

Guoli Xu

Deputy Secretary of the Party Committee and Vice-Principal

Zuqiang Ji

Deputy Secretary of the Party Committee,Vice-Principal, chairman of the labor union

Jianshe Jiang

Vice-Principal

Qinhong Wu

President Assistant

Yuezhou Huang

President Assistant